Parish Council

Council

Standing: Alex Pietrzak, Adrian Stokowski, Cynthia Cervenak, Louise Chronowski, Diane Sadowski, Genevieve Kupinski, Sylvia Pacholec, Helen Suchara.
Seated: Brian Sadowski (President), Fr. Frankowski (Pastor), Theresa Witkowski.